เมนูหลัก


ลิงค์สำคัญ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Untitled Document
Library Hour: Sun.-Tues. 08.00 am. – 4.30 pm. Wed.- Sat: 08.00 am. – 06.30 pm.

All services not available 15 minutes before library closes.


 • เชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คัดเลือกหนังสือ e-book ฉบับภาษาไทย
 • ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใช้สามารถเข้าสืบค้นได้ที่ http://portal.igpublish.com
 • ขอเชิญทดลองใช้ "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร"
 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus
 • กิจกรรม ASEAN updateอาเซียนอัพเดต (ASEAN Update)
 • สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)57
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาเปิดทำการ 08.00 - 16.30 น. ในวันอาทิตย์ถึงวันอังคาร เปิดทำการ 08.00 - 18.30 น. ในวันพุธถึงวันเสาร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • ขอเชิญอาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา ใช้งานบริการยืมต่อ RENEW ผ่านเว็บไซต์
 • ขอเชิญอาจารย์, บุคลากร ทดลองใช้งานแบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนุปกรณ์
 • ขอเชิญอาจารย์, บุคลากร ทดลองใช้งานระบบจองห้องสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
News image

เชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คัดเลือกหนังสือ e-book ฉบับภาษาไทย

เชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คัดเลือกหนังสือ e-book ฉบับภาษาไทยรายละเอียด ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี...

อ่านต่อที่นี่..
News image

เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill

เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hillบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้บริการฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete, ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ProQuest Dissertation & Theses Full Text, SpringerLink-Journal และ Web of Science แก่ส...

อ่านต่อที่นี่..
News image

สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)57

สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)57ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สักกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและสืบค้นฐานข้อมูลจำนว...

อ่านต่อที่นี่..
News image

ขอเชิญอาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา ใช้งานบริการยืมต่อ RENEW ผ่านเว็บไซต์

ขอเชิญอาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา ใช้งานบริการยืมต่อ RENEW ผ่านเว็บไซต์ข่าวดี สำหรับท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯได้เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อ (Renew) หนังสือได้ด้วยตนเองแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ http://arc2.nrru.ac.th/ โดยสามารถยืมต่อด้วยตนเองได้เพียง 1 ครั้ง ทั้งนี้จะต้องเป็นหนังสื...

อ่านต่อที่นี่..
News image

กิจกรรม ASEAN update

กิจกรรม ASEAN updateอาเซียนอัพเดต (ASEAN Update)หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริการวารสารฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม  นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคคลภายนอกระยะเวลาการดำเนินการจัดกิจกรรม  เดือนสิงหาคม 2556 – ...

อ่านต่อที่นี่..
-
+
3
News image

พิธีรับมอบห้องสมุดดิจิตอล "ห้องสมุดสร้างสุข"

พิธีรับมอบห้องสมุดดิจิตอล "ห้องสมุดสร้างสุข" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ “ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล ...

อ่านต่อที่นี่..
News image

ARC NRRU ต้อนรับ UGC Nepal

ARC NRRU ต้อนรับ UGC Nepalเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University Grants Commissionประเทศเนปาล  ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีอาจารย...

อ่านต่อที่นี่..
News image

สำนักวิทยบริการฯได้เข้าร่วมการเยี่ยมชมและเตรียมความพร้อมการรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯได้เข้าร่วมการเยี่ยมชมและเตรียมความพร้อมการรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯและคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯได้เข้าร่วมการเยี่ยมชมและเตรียมความพร้อมการรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะมอบให้สถาบันการศึกษาระดั...

อ่านต่อที่นี่..
News image

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมพิธีรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมพิธีรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท ทีคิวเอ็ม &nbs...

อ่านต่อที่นี่..
News image

ประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ จัดโดย  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร...

อ่านต่อที่นี่..
-
+
3
News image

ขอเชิญทดลองใช้ "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร"

ขอเชิญทดลองใช้ "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร"ขอเชิญทดลองใช้ "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร" ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) และไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ที่ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีข...

อ่านต่อที่นี่..
News image

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plusด้วยบริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus      ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา...

อ่านต่อที่นี่..
News image

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลฯ Books2x7

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลฯ Books2x7ฐานข้อมูลฯ  "Books24x7 : Collection - ITPro, EngineeringPro, BusinessPro, ExecSummaries, Leadership Channel, GovEssentials" - Abstract :  " ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  หนังสือเสียง (Audio Books) และวิดีโอ  จ...

อ่านต่อที่นี่..
News image

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iGLibrary - All collection

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iGLibrary - All collectionฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) iGLibrary - All Collectionรายละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ iG Publishing ที่รวบรวมเอาหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิม...

อ่านต่อที่นี่..
News image

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals      บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ น...

อ่านต่อที่นี่..
-
+
3

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่สั่งซื้อ :  เป็นข้อมูลรายการหนังสือที่สั่งซื้อ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  รายชื่อหนังสือที่สั่งซื้อ ปี 2556

>คณะครุศาสตร์ 
>คณะมนุษยศาสตร์ 
>คณะวิทยาศาสตร์ 
>คณะวิทยาการจัดการ 
>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
>บัณฑิตวิทยาลัย 

  -
  +
  3

   แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุชุด วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน                                                                                                                                                               ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

  Banner
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
  อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์
  สายตรงผู้อำนวยการฯ

  วีดิทัศน์นำเสนอสำนัก


  แนะนำบริการยืมต่อ(Renew)